สสอ.เมืองปัตตานีประกาศเจตนารมณ์วันคอร์รัปชันสากล 2560

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 นางอุษา เบ็ญจลักษณ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี และในปีนี้ประเทศไทยได้กำหนดคำขวัญ “คนไทย ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) โดยแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานที่มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักการกระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้องและชอบธรรม ตามมาตรการ 3 ป. 1 ค. ได้แก่ ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย สู่เป้าหมาย “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” ต่อไป  พร้อมกับได้นำประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560 

ฮิต: 498