วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย Anwar Benismaall

วิสัยทัศน์ 

 องค์กรสามัคคี บริการดีมีมาตรฐาน ประสานส่วนร่วมจากชุมชน นำคนอำเภอเมืองสู่สุขภาพดีที่ยั่งยืน และพึ่งพาตนเองได้อย่างพอเพียง

 

พันธกิจ

๑.สร้างจิตสำนึกคนในองค์กรให้รู้จักสามัคคี

๒.บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาอย่างมีมาตรฐานและต่อเนื่อง

๓.พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพโดยชุมชนมีส่วนร่วม และมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

 

ค่านิยม

 F = Facilitation การเอื้ออำนวยความสะดวก

 A = Activeness ความขยันตั้งใจต่อการทำงาน

 S = Responsiveness การปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว

 T = Teamwork and Technology การทำงานเป็นทีมและใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 

บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมีอํานาจหน้าที่พันธกิจ ตามกฏหมาย
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ 
(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ
(๓) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 
(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้ รับมอบหมาย 
หมายเหตุ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
                   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
ฮิต: 940