การประเมิน ITA 2561

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 27 ธันวาคม 2560 เขียนโดย Anwar Benismaall

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี (ITA)

 

คำสั่งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

แจ้งจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนการใช้เงินงบประมาณ สสอ.เมืองปัตตานี

ขออนุมัติจ้างเหมาทำความสะอาด สสอ.เมืองปัตตานี หน้าที่1 |  หน้าที่2  |   หน้าที่3  |  หน้าที่4

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ฮิต: 901